Dnes je středa 23. září 2020, svátek má Berta.   | 
Obchodní podmínky Tisk E-mail

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava (dále jen Vydavatel).
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Brně pod spisovou značkou B 2551
IČ 25512897, DIČ CZ25512897
jako vlastník a provozovatel systému Jihlavská karta vydává tyto:

Obchodní podmínky pro vydávání a používání Jihlavské karty  


 
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.      Obchodní podmínky pro vydávání a používání Jihlavské karty jako elektronického peněžního prostředku uchovávajícího elektronické peníze (dále jen OP) odpovídají Vzorovým obchodním podmínkám (dále také VZOP) pro vydání a užívání elektronických platebních prostředků, vydaným Českou národní bankou dne 4. prosince 2002 (Věstník ČNB, ročník 2002, částka 18). OP jsou nedílnou součástí Žádosti/Smlouvy o vydání a používání Jihlavské karty (dále Smlouva o vydání a používání Jihlavské karty).

1.      Vydavatel je oprávněn změnit tyto OP bez předchozího souhlasu zákazníka Dopravního podniku města Jihlavy, a.s. – Držitele Jihlavské karty (dále jen Držitel), který převzetím Jihlavské karty (dále i Karty) uzavřel s Vydavatelem Smlouvu o vydání a používání Jihlavské karty.

2.      Úplné znění novelizovaných OP zveřejní Vydavatel na vývěsce ve svém předprodejním středisku Masarykovo náměstí 1, Jihlava, v sídle Vydavatele a na svých internetových stránkách www.dpmj.cz.

3.      O změně OP včetně jejich novelizovaného znění Vydavatel vyrozumí Držitele Karty v předstihu jednoho měsíce před jejich účinností, a to na místech dle bodu 3.

4.      Pokud Držitel Karty před účinností nových OP písemně nevypoví Vydavateli Smlouvu o vydání a používání Jihlavské karty, považují se nové OP po nabytí účinnosti za jím schválené a závazné.

5.      Veškeré vztahy ze Smlouvy o vydání a používání Jihlavské karty mezi Vydavatelem a Držitelem Karty se řídí právním řádem České republiky. Pokud není v těchto OP uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi vydavatelem a držitelem Karty zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

6.      Tyto OP odpovídají VZOP s těmito odchylkami:
a)      Vydavatel dává Držiteli možnost ověřit si minimálně poslední operaci uskutečněnou elektronickým peněžním prostředkem (dále jen EP) ihned po opětovném přiložení Karty k validnímu terminálu, kde operace proběhla a zůstatek peněžní hodnoty uchovávané na tomto prostředku. V rámci reklamačního řízení předloží Vydavatel Držiteli přehled všech operací uskutečněných EP za reklamované období. Držitel je oprávněn požadovat od Vydavatele vyhotovení přehledu všech operací uskutečněných EP za nejvýše 12 měsíců ode dne podání písemné žádosti, a to za úplatu dle platného ceníku.
b)      Vydavatel OP nabízí Držiteli nad rámec VZOP možnost převzetí odpovědnosti za zablokování Karty po 5 kalendářních dnech následujících po dni, kdy byl Držitelem požadavek na zablokování písemně uplatněn.
c)      Vydavatel je oprávněn změnit OP bez předchozího souhlasu Držitele karty.

7.      O změně OP vyrozumí Vydavatel Držitele předem na vývěsce svého předprodejního střediska a v sídle Vydavatele. Pokud Držitel karty do 30 dní od vydání nových OP  Smlouvu o vydání a používání Jihlavské karty  nevypoví, považují se nové OP jím za schválené a závazné. Úplné znění novelizovaných OP zveřejní Vydavatel na svém předprodejním středisku, v sídle Vydavatele a na svých internetových stránkách www.dpmj.cz.

II. ZÁKLADNÍ POJMY

1.      Jihlavská karta je bezkontaktní zákaznická čipová karta – elektronický peněžní prostředek (dále jen EP), který uchovává elektronické peníze. Může sloužit též jako identifikační, přístupový, platební a bezpečnostní nástroj. Prostřednictvím EP provádí Držitel Karty (dále jen Držitel) bezhotovostní úhradu při odbavování v městské hromadné dopravě a úhradu služeb a zboží u dalších smluvních partnerů zapojených do systému Karty (dále smluvních partnerů). Dále disponuje paměťovým místem pro zaznamenání dalších dat (např. počtu a období platnosti časových kuponů). Karta identifikuje Držitele a Vydavatele Karty prostřednictvím identifikačních údajů, zaznamenaných na ní elektronicky. Karta je vyrobena z plastu a má rozměr 85x54 mm, osazená čipem Philips MIFARE DESFire. Dále disponuje pamětí 4kB EEPROM s šifrovaným bezkontaktním přístupem. Každá karta je spravována v centrálním počítačovém systému, má nesmazatelné identifikační číslo dané výrobcem, kterým je v celém systému identifikována. Karta je na lícní straně opatřena identifikačním číslem karty, fotografií a identifikačními údaji Držitele karty. Dále je na ní grafické logo Vydavatele. Na zadní straně karty je uvedeno obchodní jméno Vydavatele a poučení pro Držitele. Karta se vydává personifikovaná nebo nepersonifikovaná (obsahuje nebo neobsahuje identifikační údaje o fyzické osobě Držitele). Technicky se jedná o naprosto stejné karty.

2.      Vydavatel Karty. Vydavatelem Karty je Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., se sídlem Brtnická ulice  1002/23, 58601 Jihlava, IČO: 25512897, DIČ: CZ25512897. Vydavatel vydává karty fyzickým i právnickým osobám.

3.      Držitel Karty. Držitel si může nechat vystavit Kartu personalizovanou nebo nepersonalizovanou.  Držitelem personalizované Karty je fyzická osoba, jejíž jméno a fotografie jsou na Kartě, která mu byla vydána k používání na základě žádosti. Držitelem nepersonifikované Karty je fyzická nebo právnická osoba, která odmítne na žádosti uvést svoje identifikační údaje. Obě Karty umožňují provádět totožný typ operací, co se týká užití k identifikaci, povolení vstupu atd. včetně operací s elektronickými penězi. Obě karty jsou ale zároveň jednoznačně identifikované v systému odbavení Vydavatele. Uživatel používá kartu při odbavování v hromadné dopravě osob a při úhradách u partnerů vydavatele, kteří jsou příjemci elektronických peněz.

4.      Distribuční místo provozuje Vydavatel. Je to místo, kde může zákazník podat žádost o vydání Karty. Na tomto místě je zákazníkům zároveň Karta vydávána. Distribuční místo slouží k prodlužování platností karet a doplňování elektronických dat do karet pro jejich použití. Dále slouží také k dobíjení EP, nakupování časových kupónů a jako místo, kde Držitelé oznamují ztrátu Karty, žádají o její zablokování a vyřizují reklamace. Databáze zákazníků, jimž Vydavatel vydá Kartu, je vedená Vydavatelem. Distribučním místem je Předprodej jízdenek Dopravního podniku města Jihlavy, a.s., Masarykovo náměstí 1, Jihlava.

5.      Obchodní místa provozuje Vydavatel, případná další místa provozují smluvní obchodní partneři Karty. Jsou to místa, kde může Držitel použít svoji Kartu a využít služeb smluvního partnera. Obchodní místa přijímají seznamy zablokovaných Karet. Seznam obchodních míst smluvních partnerů Karty bude průběžně zveřejňován na www.dpmj.cz.

6.      Prodejní doklad (dále také Doklad) je Doklad, na kterém je Držitel Karty informován o provedení operace, zůstatku před a zůstatku po provedení operace. Tento doklad současně slouží pro kontrolní orgán, je nutno jej uschovat pro případ reklamace platební operace.

7.      Nabíjení/Dobíjení Karty. Pojmem nabíjení/dobíjení Karty se rozumí vkládání peněz na Kartu spojenou s EP stanoveným způsobem (např. v hotovosti, platební kartou) přes obchodní místo Vydavatele nebo pomocí samoobslužných terminálů tzv. Smart Pointů.

8.      Účet Karty. Pod pojmem „Účet Karty“ se rozumí evidence EP vedená Vydavatelem elektronicky na základě centralizace dat o dobíjení a používání Karty.

9.      Zablokování Karty. Blokace představuje zamezení používání Karty v technických zařízeních. Zablokování je odvolatelné a podléhá poplatku dle platného ceníku Vydavatele, který je přílohou této smlouvy.

10.   Seznam blokovaných Karet – Blacklist (dále jen Blacklist). Blacklist karet je seznam karet se zamezením používání, který je distribuován do všech distribučních, obchodních míst a technických zařízení za účelem blokace Karet při jejich použití v příslušném zařízení. Blacklist je veden a průběžně aktualizován Vydavatelem.

11.  Systém Městské karty. Jedná se o systém, do kterého jsou zapojení obchodní partneři Vydavatele a kde je možné využít Kartu v souladu s ustanoveními tohoto dokumentu.


III. VYDÁVÁNÍ KARTY

1.      Vydavatel vydává Kartu v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vydavatel si vyhrazuje právo vydat pro jednoho Držitele personifikované karty pouze jednu platnou nepřenosnou kartu s fotografií a jménem Držitele.

2.      Kartu vyrobí Vydavatel na základě vyplnění předtištěného tiskopisu Žádost/Smlouva o vydání a používání Jihlavské karty a vyfotografování zákazníka. Po vyplnění požadovaných údajů předá zákazník tiskopis Vydavateli v distribučním místě – na středisku předprodeje. Takto vyplněný a podepsaný tiskopis s elektronicky zhotovenou a vloženou fotografií zákazníka do databáze se považuje za návrh na uzavření Smlouvy o vydání a používání Jihlavské karty. Držitel karty zodpovídá za pravdivost údajů a jejich aktualizaci v případě změny a dokládá i platný průkaz totožnosti vydaný orgánem státní správy (např. občanský průkaz, řidičský průkaz, pas). Současně s předáním vyplněného formuláře Držitel svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s plným a platným zněním OP. Vydavatel může odmítnout vydání Karty, a to i bez udání důvodu.

3.      Smluvní vztah mezi Vydavatelem a Držitelem Karty vzniká okamžikem převzetí Karty.  Tiskopis Žádost/Smlouva o vydání a používání Jihlavské karty se podpisem zákazníka mění ve „Smlouvu o vydání a používání Jihlavské karty“. Smluvní vztah k užívání elektronických peněz začíná jejich vydáním, tj. prvním nabitím elektronických peněz do Karty (elektronickým záznamem do elektronické paměti). Držitel bere na vědomí, že všechny platby realizované vydanou Jihlavskou kartou budou hrazeny elektronickými penězi.

4.      O vydání Karty pro děti mladší 15 let žádá jejich zákonný zástupce, který předloží svůj občanský průkaz, v němž má dítě zapsáno. Nemá-li zákonný zástupce dítě zapsáno v občanském průkazu, předloží rodný list dítěte..

5.       Podpisem formuláře smlouvy zároveň dává Držitel svůj souhlas k tomu, aby Vydavatel nebo jím zmocněný subjekt předával svým smluvním partnerům nezbytné informace k používání Karty a aby, v případě zásadního porušování OP ze strany Držitele Karty, informoval ostatní uživatele.

6.      Karta personalizovaná je nepřenosná a obsahuje identifikační údaje o Držiteli (jméno, příjmení) a jeho aktuální fotografii, zhotovenou na předprodejním místě a dále nezaměnitelné číslo Karty.

7.      Karta nepersonalizovaná je přenosná a neobsahuje identifikační údaje a fotografii Držitele. Jejím držitelem může být fyzická nebo právnická osoba. Tato karta ale podléhá jinému jízdnímu tarifu, který je součástí vydaných tarifních podmínek Vydavatele. Tarify jsou vyvěšeny trvale v předprodeji Vydavatele a na stránkách www.dpmj.cz.

8.      Kartu vydává pouze Vydavatel. Cena Karty za její druh, aktivaci, služby a operace s ní spojené se řídí ceníkem Vydavatele platným v době uzavření smlouvy, přístupným na středisku předprodeje nebo na www.dpmj.cz. Ceník je přílohou těchto OP.

9.      Platnost Karty končí uplynutím dne, který je na kartě zaznamenán jako konec platnosti. Vydavatel může na základě Žádosti Držitele personifikované Karty (podané před skončením její platnosti) vyrobit novou Kartu nebo prodloužit její platnost o 2 roky. Prodloužení platnosti je možné jen pro kartu funkční, mechanicky nepoškozenou, s čitelnými aktuálně platnými údaji a s fotografií, která odpovídá současné podobě Držitele Karty. Prodloužení platnosti karty je dále možné pouze v případě, že není v rozporu se stanovenou koncepcí softwarového a hardwarového rozvoje odbavovacího systému. Po skončení platnosti již nesmí být karta používána a musí být neprodleně vrácena Vydavateli.

10.  Karta je majetkem Vydavatele. Ceny za služby a operace spojené s vydáváním EP jsou uvedeny v příloze k OP a dále aktualizované na www.dpmj.cz. Vydavatel nevydává nevyžádaný EP, pokud se nejedná o náhradu za EP, kterou má Držitel k dispozici.

11.  Vydavatel může využít svoji databázi zákazníků z období před zavedením Karty k urychlení požadavků na vystavení Karty. Pokud to dovolí zákonné předpisy, bude po kontrole přistoupeno ke zhotovení nové Karty pro konkrétního Držitele s případnými změnami dle aktuálního stavu nebo s pořízením nové fotografie, pokud se změnil vzhled Držitele.


IV. POUŽÍVÁNÍ KARTY

1.      Držitel používá Kartu v souladu s OP, zejména dodržuje všechny sjednané zásady k zajištění bezpečnosti elektronického peněžního prostředku. Držitel karty při každé operaci přikládá kartu ke čtecímu zařízení karet na komunikační vzdálenost do 3 cm a tím je karta čtecím zařízením bezkontaktně sejmuta. Držitel karty je povinen vyčkat na potvrzení čtecího zařízení o provedené transakci. Při poruše tohoto zařízení pak držitel karty použije nejbližší další čtecí zařízení, v případě nemožnosti odbavení se obrátí s reklamací na řidiče vozu.  V případě trvalé poruchy těchto zařízení či nefunkční karty je její držitel povinen použít jiného způsobu úhrady služeb (použití papírové jízdenky, nákup jízdenky u řidiče). Při použití karty v odbavovacím systému MHD je držitel karty povinen se řídit Pokyny pro použití Jihlavské karty ve vozidlech MHD, ve kterých jsou uvedeny podrobné instrukce k jejímu používání a které jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Životnost karty se při standardním zacházení předpokládá na 4 roky ode dne vydání. Kartu je doporučeno nosit v ochranném pouzdře (je nabízeno při vydání karty). Karta je funkční i bez jejího vytažení z pouzdra. Za platnou Kartu je považována nepoškozená karta bez jakýchkoli vnějších neautorizovaných zásahů do její funkčnosti.

2.      Kartu je možné používat k bezhotovostní úhradě jízdného v dopravních prostředcích Vydavatele a dále služeb a zboží v obchodních místech Vydavatele a dalších smluvních partnerů v systému Karty.

3.      Úhrada je prováděna snížením zůstatku peněžní hodnoty uchované na Kartě.

4.      Karta jako elektronický peněžní prostředek vydaný Držiteli karty uchovává EP v hodnotě odpovídající částce maximálně 3500,- Kč, nikdy však nepřekročí hodnotu 150,- eur. Minimální výše úložky elektronických peněz není stanovena. Doporučeno je, aby minimální zůstatek elektronických peněz mohl v nenadálých situacích pokrýt potřebu uhrazení výdajů (např. za jízdné) Držitelem.

5.      Vydavatel nezkoumá oprávněnost operací provedených prostřednictvím Karty.

6.      Karta může být použita jen v souladu s platnými OP a obecně závaznými právními předpisy. Vydavatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nebo zrušit právo k dispozici s Jihlavskou kartou nebo odmítnout souhlas k některým druhům platebních operací, prováděných Jihlavskou kartou a kartu zablokovat.

7.      Kartu vydává Vydavatel pouze ve středisku Předprodej jízdenek, Masarykovo nám. č. 1, Jihlava. Elektronické peníze na tuto kartu vydává (nahrává) Vydavatel na středisku předprodeje nebo na místech samoobslužného prodeje – výdejních terminálech (Smart Point) po předchozím přijetí peněžních prostředků od Držitele odpovídající hodnotě elektronických peněz. Platba elektronickými penězi za služby poskytnuté Vydavatelem (resp. jeho obchodními partnery) se provádí na obchodních místech nebo v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy vybavených platebním terminálem, kde Držitel nejprve zvolí výši úhrady (nebo druh služby) buďto nahlášením předmětu bezhotovostní úhrady obsluze nebo samoobslužně a následným přiložením Karty provede platbu. O provedení platby je mu vydán doklad (v papírové, případně elektronické podobě), informující kromě jiných údajů o výši úhrady a zůstatku elektronických peněz. V dopravních prostředcích městské hromadné dopravy je informace podávána na displeji terminálu, doklad v papírové podobě je vydáván ve vozidle na zařízení umístěném u předních dveří.

8.      Seznam distribučních míst pro výdej elektronických peněžních prostředků tj. výdej Karet, jejich doplňování elektronickými penězi (i z výdejních terminálů Smart Pointů) a obchodních míst akceptujících Kartu je uveden v příloze, stejně jako platný ceník a tarifní systém pro používání Karty v zařízeních Vydavatele. Tyto přílohy budou průběžně aktualizovány a přístupné též na www.dpmj.cz.

9.      K zajištění bezpečnosti operací prováděných s Jihlavskou kartou musí Držitel splnit základní podmínku, aby karta byla v poli terminálu pro komunikaci dobu potřebnou pro komunikaci s terminálem. Musí tedy vyčkat potvrzení operace zvukovým a vizuálním signálem nebo vytištění prodejního dokladu či jiného potvrzení v případě, že terminál není vybaven zvukovou signalizací.  V případě, že terminál není vybaven zvukovou či vizuální signalizací, Vydavatel nenese zodpovědnost za škody v případě nepotvrzené operace. Na Držitele Karty nejsou, kromě držení a skladování karty a jejího užívání v souladu s technickými podmínkami uvedenými na stránkách www.dpmj.cz, kladeny žádné další technické požadavky.

10.  Držitel Karty je v případě, že svou Kartu zapůjčí jiné osobě, plně zodpovědný za všechny transakce, škody a náklady, které tímto vzniknou.

11.  Nabíjení EP na Kartě je možné na předprodejním středisku Vydavatele nebo na samoobslužných terminálech – Smart Pointech. O výši nabitých elektronických peněz EP je vždy vydán papírový doklad.

12.  Platnost Karty s EP je 4 roky. Údaj o platnosti je elektronicky zaznamenán v paměti Karty. Po uplynutí její platnosti vydá Vydavatel Držiteli opakovaně novou kartu s EP za cenu dle platného ceníku. Vydavatel je přitom povinen provést převod elektronických peněz bez poplatku z původního EP na EP opakovaně vydaný. K opakovanému vydání Karty je nutné doplnění nové fotografie Držitele při změně vizáže, podpis dodatku protokolu o předání a převzetí opakovaně vydaného elektronického prostředku vystaveného k původní Smlouvě o vydání a používání Jihlavské karty.

13.  Vydavatel bude kontrolovat funkčnost Karty při každém dobíjení na distribučním místě, při všech operacích na terminálech a zároveň si kontroluje funkčnost karty sám Držitel, a to při všech operacích s kartou na terminálech (i v dopravních prostředcích). V případě ztráty funkčnosti Karty ji vydavatel vyřadí z provozování.

14.  Karta, která byla v době vydání určena pro zlevněné jízdné se po dovršení 15 let věku uživatele nebo po skončení platnosti slevy, která je poskytnuta uživateli karty, automaticky změní na kartu určenou pro plné jízdné.


V. PRÁVA A POVINNOSTI VYDAVATELE

1.      Před uzavřením Smlouvy o vydání a užívání Jihlavské karty je vydavatel oprávněn si ověřit údaje o Držiteli Karty z průkazu totožnosti vydaného orgánem státní správy, opatřeného fotografií (pas, občanský průkaz, řidičský průkaz). V případě odmítnutí poskytnutí povinných údajů Vydavateli či odmítnutí jejich ověření nebude Smlouva o vydání a užívání Jihlavské karty uzavřena. V tom případě má zákazník právo na vydání nepersonalizované Karty.

2.      Vydavatel je oprávněn shromažďovat a uchovávat osobní údaje Držitelů Karty za účelem účetní evidence, účetního zpracování tržeb, zaznamenávání oprávněnosti poskytovaných slev, vlastního výdeje zvýhodněných jízdenek v souladu s tarifním systémem za účelem statistického vyhodnocování a evidence agregovaných údajů o přepravě osob a přepravních vztahů jakož i pro účely průkaznosti oprávněných nároků Držitele Karty.
 
3.      Vydavatel se při zpracování osobních údajů řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění a přijímá taková organizační, technická a personální opatření, která zajišťují jeho plnění.

4.      Vydavatel se dále zavazuje, že osobní údaje z jeho databáze budou anonymizovány po uplynutí 5 let od poslední operace s EP, v souladu s ustanovením §20, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

5.      Vydavatel je oprávněn v případě porušení OP i výše citovaných předpisů elektronicky zablokovat Kartu s funkcí EP až do doby, kdy držitel splní své povinnosti vyplývající z OP a citovaných předpisů.

6.      Vydavatel při nahlášení ztráty nebo odcizení Karty provede na Žádost Držitele Karty zablokování EP nejpozději do 5 kalendářních dnů. Vydavatel zároveň garantuje, že nejpozději do 5 kalendářních dnů od nahlášení ztráty nebo odcizení zajistí zablokování i v zařízeních akceptujících jím vydanou kartu a to i u všech smluvních partnerů.

7.      Vydavatel nese odpovědnost za ztracenou část EP uchovávaných na Kartě a za chybné provedení operací Držitele Karty, pokud byla ztráta nebo chybné provedení operace způsobeny selháním prostředku, terminálu či jiného zařízení a toto selhání nebylo způsobeno Držitelem Karty vědomě nebo jeho jednáním v rozporu s OP.

8.      V případě sporu s Držitelem Karty prokazuje Vydavatel, že operace, jíž se spor týká, nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou.


VI. PRÁVA A POVINNOSTI DRŽITELE KARTY

1.      Držitel Karty se zavazuje respektovat při používání Karty předpisy uvedené výše v článku IV. těchto OP. Při úhradě EP u smluvních partnerů je Držitel povinen respektovat obchodní podmínky příslušného smluvního partnera.

2.      Držitel se zavazuje v kontaktu s Vydavatelem uvádět na jeho žádost o sobě pravdivé a nezkreslené údaje. V případě jejich změn je povinen informovat Vydavatele bez zbytečného odkladu. Studující uplatňující nárok na slevu předloží potvrzení o studiu před započetím každého školního roku.

3.      U nezletilých držitelů Karty podepisuje Žádost/Smlouvu zákonný zástupce, který předloží Vydavateli věrohodný doklad, z něhož lze ověřit identifikační údaje o Držiteli Karty.

4.      V případě ztráty či odcizení Karty je Držitel karty povinen osobně a neprodleně ohlásit tuto skutečnost, jakmile ji zjistí.

5.      Držitel karty je povinen uchovávat Kartu v příslušném obalu, karta nesmí být vystavována extrémním teplotám (pod -20°C a nad 50°C), přímému slunečnímu záření (např. odložená na přístrojové desce automobilu), působení střídavého nebo statického elektrického a magnetického pole mimo běžný rozsah (například v blízkosti mobilního telefonu). Karta nesmí být jakýmkoliv způsobem ohýbána, lámána (např. v kapse), rozměrově upravována či jinak povrchově, mechanicky nebo elektronicky poškozována či upravována. Při použití v souladu s Podmínkami a s fyzikálními vlastnostmi karty, které jsou definovány normami ISO/IEC 7810 a ISO/IEC 14443 výrobce deklaruje bezporuchovou funkčnost těchto karet.

6.      Držitel Karty má v případě poškození, ztráty funkčnosti, odcizení nebo zničení právo požádat o zhotovení duplikátu Karty a převedení zůstatku EP popř. časových kuponů z původní na novou kartu. Tato operace se řídí tarifními podmínkami, které jsou právě platné pro příslušné období a jsou přístupné na středisku předprodeje Vydavatele a www.dpmj.cz.

7.      Poskytnutí nepovinných kontaktních údajů Vydavateli při zřizování nové Karty slouží pro individuální komunikaci s Držitelem Karty a zajistí tak vyšší úroveň poskytovaných služeb.


VII. PODMÍNKY PRO ZPĚTNOU VÝMĚNU EP
 
1.      Vydavatel je povinen na základě Žádosti Držitele popř. na základě Žádosti zákonného zástupce (u nezletilých popř. u dalších osob, u kterých je stanoven) provést v době platnosti Karty zpětnou výměnu EP v nominální hodnotě za mince a bankovky. Držitel ale musí hodnověrným způsobem prokázat svoji totožnost.

2.      Minimální hodnota EP pro zpětnou výměnu není stanovena. Výše nutných nákladů na zpětnou výměnu, již je oprávněn Vydavatel účtovat Držiteli, je uvedena v příloze těchto OP.
 
3.      Vydavatel provádí zpětnou výměnu EP ve svém obchodním místě Předprodej jízdenek Dopravního podniku města Jihlavy, a.s., Masarykovo náměstí 1, Jihlava


VIII. ZÁRUKY A REKLAMACE

1.      Na funkčnost Karty s EP je poskytována 24 měsíční záruka, a to za předpokladu správného a šetrného užívání k účelům, pro který je určena.

2.      Záruka se nevztahuje na mechanické, tepelné, magnetické, popř. i jiné poškození elektronického peněžního prostředku, způsobené jeho nesprávným užíváním nebo vnějšími vlivy.

3.      Držitel karty je oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas s operací provedenou u Vydavatele nebo smluvního partnera – tedy reklamovat operaci – v předprodejním středisku Vydavatele. Vyplní protokol o reklamaci, ke kterému přiloží všechny dostupné související doklady (prodejní doklad, identifikační údaje o Držiteli a kartě apod.). Převzetí protokolu o reklamaci potvrdí zaměstnanec Vydavatele v předprodejním místě.

4.      Držitel Karty je oprávněn reklamovat operaci nejpozději do 14 dnů od data provedení operace.

5.      Vydavatel posoudí reklamovanou operaci nejpozději do 30 dnů od data podání reklamace. V případě, že bude reklamace uznána, vyplatí Vydavatel Držiteli uznanou částku reklamace. Držitel si ji vyzvedne osobně na středisku předprodeje Vydavatele.

6.      Jestliže byla chybná operace v souladu s těmito OP reklamována neúspěšně a držitel Karty je s takovým řešením nespokojen, má právo se obrátit na finančního arbitra, který rozhoduje spory mezi vydavateli a držiteli Karty při užívání EP podle zákona č.220/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na adresu: Finanční arbitr ČR, Washingtonova 25, 11000 Praha 1.


IX. ZTRÁTA/KRÁDEŽ NEBO POŠKOZENÍ KARTY

1.      V případě, že dojde ke ztrátě nebo ke krádeži Karty nebo hrozí z jakéhokoliv důvodu její zneužití, je Držitel karty povinen ve vlastním zájmu o tom neprodleně osobně informovat Vydavatele. Na základě písemné Žádosti o zablokování Karty u Vydavatele (na středisku předprodeje) bude karta Držitele zablokována. Následně může Držitel požádat o vydání nové karty (časový kupón či peněžní zůstatek z EP bude převeden na novou kartu). Držitel uhradí pouze manipulační poplatek za vystavení Karty. Držitel může požádat dodatečně o zrušení blokace Karty, pokud ještě nepožádal o vystavení nové Karty. Za odblokování zaplatí poplatek dle vystaveného ceníku, jež je součástí OP.

2.      Písemná Žádost o zablokování karty musí obsahovat čitelný podpis Držitele, který odpovídá podpisu na Žádosti/Smlouvě o vydání a užívání Karty.

3.      Nemůže-li žádost o zablokování Karty podat Držitel osobně, může ji podat i jiná osoba (např. manžel, spolupracovník, apod.). Vydavatel v tomto případě může požadovat po této osobě předložení notářsky ověřené plné moci.

4.      Vydavatel po přijetí žádosti o zablokování Karty učiní veškerá přiměřená opatření k zastavení dalšího užívání karty, a to i v případě, že se Držitel karty dopustil hrubé nedbalosti nebo podvodného jednání.

5.      Při oznámení ztráty nebo krádeže Karty je třeba sdělit údaje, podle kterých je možné danou kartu identifikovat (č. karty, jméno Držitele). Dále je třeba sdělit všechny okolnosti, které jsou Držiteli karty (ve výjimečných případech i jiné osobě) známy o ztrátě/krádeži nebo podezření ze zneužití karty.

6.      Odpovědnost Vydavatele za zablokování Karty u sebe i u ostatních smluvních partnerů začíná vůči Držiteli po pěti kalendářních dnech následujících po dni, kdy byla ztráta nebo krádež předepsaným, výše uvedeným způsobem oznámena.

7.      Držitel Karty nese odpovědnost za finanční ztrátu utrpěnou v důsledku ztráty nebo krádeže až do uplynutí výše uvedené lhůty ode dne ohlášení. Po uplynutí uvedené lhůty nese odpovědnost Vydavatel. V případě, že Držitel karty jednal podvodně, vydavatel odpovědnost nenese.

8.      Při jakémkoliv poškození či vadě Karty, jež způsobí, že kartu není možno dále používat (např. elektronická závada či mechanické poškození apod.), odevzdá Držitel poškozenou kartu na předprodejním středisku Vydavatele, který provede její znehodnocení. Náklady spojené s vydáním nové karty i s převodem časového kuponu nebo částky z  EP na novou kartu budou Vydavatelem zúčtovány na vrub Držitele v případě, že se bude jednat o poškození z viny Držitele nebo nefunkčnosti Karty po záruční době. Nefunkčnost karty je přitom posuzována v souladu s ustanoveními platného reklamačního řádu Vydavatele.


X. ZÁNIK SMLOUVY

1.      Smlouva o vydání a používání Jihlavské karty zaniká dohodou smluvních stran dnem uvedeným v dohodě, výpovědí ze strany Držitele nebo Vydavatele, zrušením smlouvy, zánikem organizace nebo smrtí Držitele Karty.

2.      Vydavatel je oprávněn vypovědět Smlouvu o vydání a používání Jihlavské karty, a to i bez předchozího uvědomění Držitele karty.

3.      Výpověď smlouvy musí být provedena písemně. Üčinnost výpovědi nastává dnem jejího prokazatelného doručení druhé straně. Pokud je Vydavateli vrácena zásilka jako nedoručitelná, nastávají účinky doručení dnem jejího vrácení Vydavateli.

4.      Držitel Karty je povinen do 15 dnů od účinnosti výpovědi vrátit Kartu Vydavateli. V této době je karta blokována, aby nedošlo k jejímu případnému zneužití. Vydavatel po tuto dobu až do vrácení karty neodpovídá za škody, které v této souvislosti vzniknou Držiteli.

5.      V případě hrubého porušování smluvních OP ze strany Držitele karty je Vydavatel oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit, a to i bez předchozího uvědomění Držitele karty.

6.      V odůvodněných případech, zejména, hrozí-li bezprostřední nebezpečí škody, je Vydavatel oprávněn kartu okamžitě zablokovat a vypovědět Smlouvu o vydání a používání Jihlavské karty.

7.      Držitel Karty je oprávněn písemně odvolat souhlas s poskytnutím osobních údajů. K tomu uvede identifikační údaje o Kartě, popř. povinné údaje ze žádosti o Kartu. Na základě tohoto odvolání bude ukončena platnost smlouvy. Takovému držiteli může být vydána pouze nepersonifikovaná Karta.


XI. ÚČINNOST

Tyto OP nabývají platnosti 1. 8. 2012 a nahrazují v plném rozsahu OP vydané ke dni 1. 5. 2010.


XII. PŘÍLOHY

1.      Seznam distribučních míst:

  • Předprodej jízdenek Dopravního podniku města Jihlavy, a.s., Masarykovo náměstí 1, Jihlava

2.      Seznam míst pro doplňování Karet elektronickými penězi:

  • Předprodej jízdenek Dopravního podniku města Jihlavy, a.s., Masarykovo náměstí 1, Jihlava
Samoobslužné automaty:
  • Masarykovo náměstí 8, před poštou
  • Masarykovo náměstí 68, pod Priorem
  • Okružní, konečná zastávka trolejbusu C
  • Havlíčkova 122, konečná zastávka trolejbusu A, B, BI
  • Lipová, Horní Kosov, konečná zastávka trolejbusu C

3.      Seznam obchodních míst

  • Předprodej jízdenek Dopravního podniku města Jihlavy, a.s., Masarykovo náměstí 1, Jihlava
  • Vozidla městské hromadné dopravy Dopravního podniku města Jihlavy, a.s.

4.      Ceník služeb a výše nezbytně nutných nákladů na zpětnou výměnu EP       

Viz platný ceník služeb (níže uvedený)

5.      Tarifní systém pro užívání Karty

Viz platný Tarif jízdného MHD v Jihlavě

6.      Reklamační řád

Viz platný reklamační řád (níže uvedený)
 
7.      Pokyny pro použití Jihlavské karty ve vozidlech MHD

Viz platné pokyny pro použití Jihlavské karty ve vozidlech MHD

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.                                                                           
                                                                                 
CENÍK SLUŽEB A VÝŠE NEZBYTNĚ NUTNÝCH NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH S JIHLAVSKOU KARTOU
Není-li tarifními podmínkami stanoveno jinak, je dopravce oprávněn účtovat za příslušné služby níže uvedené poplatky. Uvedené ceny jsou včetně zákonem stanovené výše DPH.                                                                             
                                                                                 
Služba                                                                                       Cena v Kč dle druhu karty   
                                                                                                  nepřenosné  přenosné 
                                                                                          personalizované   nepersonalizované
Vydání nové  karty                                                                               100 Kč   150 Kč
Ochranné pouzdro na Jihlavskou kartu                                                     10 Kč     10 Kč
Zablokování karty                                                                                zdarma      -
Odblokování karty                                                                                  30 Kč      -
Vydání nové  karty (duplikátu) z důvodu ztráty, zcizení,                                                
     mechanického, elektromagnetického nebo tepelného                       
     poškození karty a z důvodu změn na kartě vytištěných údajů              100 Kč     150 Kč
           
Vydání nové  karty (duplikátu) z důvodu nefunkčnosti               
     nezaviněné na straně Držitele v záruční lhůtě 24 měsíců                    zdarma     zdarma
           
Vydání nové  karty (duplikátu) z důvodu nefunkčnosti               
     nezaviněné na straně Držitele po ukončení záruční lhůty                    100 Kč     150 Kč
Změna údajů v evidenci bez nutnosti vystavení nové karty                        zdarma       -
Nahrání předplatného jízdného nebo dobití elektronické                         
     hotovosti do karty                                                                           zdarma     zdarma
Vrácení zůstatku elektronické peněženky z karty při ukončení                  
     smlouvy                                                                                          zdarma    zdarma
Převod zůstatku elektronické peněženky z jedné karty na druhou             30 Kč      30 Kč
Převod zůstatku elektronické peněženky na novou kartu                          zdarma    zdarma
Vrácení neprojeté části časového jízdného - po výpočtu                        
     náhrady neprojetého jízdného se odečte manipulační poplatek                                
     zakoupeného časového jízdného manipulační poplatek                         10%       10%
Výpis transakcí elektronické peněženky za max. 12 měsíců                     50 Kč       -

                       
Nezbytně nutné náklady na provedení zpětné výměny                               30 Kč      30 Kč      
     elektronických peněz                                                                                 
                                  
                                  
            Ceny jsou platné od 1. 4. 2012  
                                                          Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Brně pod spisovou značkou B 2551
IČ 25512897, DIČ CZ25512897
jako vlastník a provozovatel systému Jihlavská karta vydává tento:

REKLAMAČNÍ ŘÁD
 produktů systému JIHLAVSKÁ KARTA
1.          Produktem systému Jihlavská karta se pro účely tohoto Reklamačního řádu (dále i jen Reklamační řád) rozumí každá čipová karta evidovaná v rámci systému Jihlavská karta (dále i jen Karta) a dále služby poskytované Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. (dále i jen DPMJ) v souvislosti s užitím této Karty.
2.          Reklamací se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí úkony držitele Karty provedené v souvislosti:
a)        s vadou Karty za účelem vystavení Karty nové (duplikátu Karty),
b)        s chybně provedenou operací při komunikaci Karty a čtecího zařízení zapojeného do systému Jihlavské karty (včetně odbavovacího systému ve vozidlech), v souladu s podmínkami stanovenými tímto Reklamačním řádem.
3.          DPMJ ručí za to, že jimi vydávaná Karta nebude mít v okamžiku jejího vydání žádnou zjevnou (funkční) ani skrytou vadu.
4.          DPMJ prohlašuje, že funkčnost Karty před jejím vydáním byla zkontrolována. Před převzetím Karty je žadatel o její vydání povinen Kartu vizuálně zkontrolovat a v případě zjištění zjevných vad Kartu nepřevzít. O správně provedené aktivaci Karty (funkčnosti) má každý držitel Karty možnost se přesvědčit buď na přepážkách předprodejního střediska DPMJ nebo na odbavovacích terminálech ve vozech DPMJ či na samoobslužných nabíjecích terminálech „SMART POINT“ .
5.          Kartu lze používat pouze v souladu s účelem jejího vydání, Obchodními Podmínkami pro vydávání a používání Jihlavské karty jako elektronického peněžního prostředku uchovávajícího elektronické peníze (dále jen OP), Smlouvy o vydání a používání Jihlavské karty, Smluvními přepravními podmínkami DPMJ, tímto Reklamačním řádem a dalšími ze strany DPMJ zveřejněnými pokyny k nakládání s Kartami a obsluze zařízení systému Jihlavská karta.
6.          Vady zjevné, zjištěné až po převzetí Karty a následná nefunkčnost Karty způsobená vnějšími vlivy,  nejsou důvodem pro bezplatnou výměnu Karty a budou provedeny pouze za úplatu stanovenou platným ceníkem DPMJ, který je zveřejněn v prostorách předprodeje DPMJ a na internetových stránkách www.dpmj.cz.
7.          Pro případ vady skryté, která nebyla prokazatelně způsobena vnějšími vlivy, má držitel Karty právo na bezplatnou výměnu Karty za novou a na převedení platného časového kupónu a zůstatku na elektronické peněžence na Kartu novou pod podmínkou neprodleného vrácení původní Karty a sepsání reklamačního protokolu nebo žádosti o vydání duplikátu karty, ve kterém držitel Karty uvede, jaká práva uplatňuje.
8.          V případě, že držitel reklamuje skrytou vadu Karty bez identifikace držitele, je DPMJ oprávněn požadovat předložení dokladu o nákupu příslušné Karty.
9.          Právo na bezplatnou výměnu Karty podle ustanovení 7. zaniká uplynutím záruční doby tj. uplynutím 24 měsíců ode dne vydání Karty. Po uplynutí záruční doby má držitel právo na výměnu Karty pouze za úplatu stanovenou platným ceníkem DPMJ, který je zveřejněn v prostorách předprodeje DPMJ a na internetových stránkách www.dpmj.cz.
10.       Každá reklamace musí být oznámena osobně nebo prostřednictvím zákonného zástupce, a to písemnou formou na určeném tiskopise DPMJ (reklamační žádost, případně žádost o vydání duplikátu karty) za současného předložení vadné Karty, případně Karty, jejímž prostřednictvím byla provedena reklamovaná transakce.
11.       Místem určeným k přijímání a vyřizování reklamací dle tohoto reklamačního řádu je středisko Předprodej jízdenek Dopravního podniku města Jihlavy, a.s., Masarykovo náměstí 1, Jihlava.
12.       Výměnu vadné Karty je DPMJ povinen provést nejpozději do 5 pracovních dnů po podání žádosti o vystavení duplikátu  Karty, s výjimkou případu, kdy zákazník nechce nést náklady za zhotovení duplikátu Karty a čeká na posouzení reklamace v zákonné lhůtě 30 dnů.
13.       DPMJ nenese odpovědnost za škodu utrpěnou v důsledku ztráty či odcizení Karty. DPMJ rovněž nenese odpovědnost za škodu utrpěnou v důsledku ztráty funkčnosti Karty a porušení nebo zanedbání OP pro vydávání a používání Jihlavské karty.
14.       Reklamaci chybně provedených operací při komunikaci čipové karty a čtecího zařízení zapojeného do systému Jihlavské karty (včetně odbavovacího systému ve vozidlech), je nutné uplatnit v termínu nejpozději do 14 dnů od provedení reklamované operace, jinak právo na reklamaci zaniká.
15.       DPMJ nenese odpovědnost za chybné provedení operací na přístrojích, terminálech nebo jiných zařízeních, které nejsou pod jeho přímou či výlučnou kontrolou.
16.       DPMJ řádně uplatněnou reklamaci vyřídí v zákonem stanovených lhůtách, tj. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne sepsání příslušného reklamačního protokolu, případně žádosti o vydání duplikátu karty. V případě řádně uplatněné reklamace použití Karty ve vozech MHD a zjištění, že se jedná o oprávněnou reklamaci, tedy že se jedná o vadu na straně provozovatele odbavovacího systému, má držitel Karty nárok na náhradu škody vzniklé při chybné operaci systému.
17.       Doba nutná pro vyřízení reklamace není důvodem pro přepravu MHD bez jízdního dokladu, případně pro využívání dalších služeb bez jejich řádné úhrady. Pro účely revizní kontroly v přepravním prostředku se držitel Karty, který odevzdal Kartu s platným předplaceným jízdným k reklamaci dle bodu 6, 7, a 8 prokazuje: stvrzenkou vydanou při nákupu časového jízdného (je možno požádat o zhotovení duplikátu), Potvrzením o převzetí reklamační žádosti/karty a s výjimkou dětí do 15 let průkazem totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas). V případě, že některý z potřebných dokladů cestující nepředloží nebo některý z těchto dokladů nebude platný, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.
18.       Úkony dle tohoto reklamačního řádu mohou činit pouze oprávnění Držitelé Jihlavské karty nebo v případě nezletilých osob jejich zákonní zástupci.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 13. 10. 2009
 
                                                                                      
                                                                                                    Ing. Josef Vilím
                                                                                             předseda představenstva
                                                                                                a ředitel společnosti


< Předch.
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.  Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Vytvořeno 2006, RPweb@volny.cz